ŁAU – konkurs dla klas

REGULAMIN KONKURSU ŁAU
ŁOSICKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

CELE KONKURSU:

– zdrowe i uczciwe współzawodnictwo między zespołami klasowymi,
– wyzwalanie kreatywności wśród młodzieży,
– motywowanie uczniów do własnego rozwoju,
– odkrywanie nowych talentów,
– aktywizowanie zespołów klasowych do działań na rzecz szkoły i środowiska,
– wyrabianie poczucia przynależności do grupy,
– integracja uczniów poprzez wspólne działania.

1. Organizatorem ŁAU jest Rada Pedagogiczna I Liceum Ogólnokształcącego w Łosicach.
2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas pierwszych i drugich I Liceum Ogólnokształcącego w Łosicach.
3. Konkurs trwa od października 2020r. do maja 2021r.
4. Opiekunem w konkursie jest wychowawca danej klasy.
5. Każdy uczeń danej klasy bierze udział w zdobywaniu punktów do klasyfikacji ŁAU!
6. Konkurs polega na zdobywaniu przez klasy punktów. Wygrywa klasa, która zdobędzie największą liczbę punktów.
7. Nagrody w konkursie:
I miejsce – wyjazd do Energylandii i puchar przechodni
II miejsce – wyjazd do kina
III miejsce – ognisko klasowe
8. Konkurs koordynują: Damian Michaluk, Urszula Wołkowicz i Elżbieta Wołos.
9. Cząstkowe wyniki rywalizacji przedstawiane będą na koniec listopada, stycznia i marca. Rozstrzygnięcie konkursu ŁAU – początek czerwca 2021 r.
10. Organizator zastrzega sobie możliwość wnoszenia korekty w regulaminie podczas trwania konkursu.
Koordynatorzy nie mogą brać udziału w wyjeździe będącym nagrodą w konkursie.
PUNKTACJA
1. Średnia ocen klasy (22- 2 pkt)
2. Frekwencja klasy (11 – 1 pkt)
3. Czytelnictwo klasy (11 – 1pkt)
Punkty za średnią klasy, czytelnictwo i frekwencję przyznawane są dwa razy w trakcie trwania konkursu.
4. Konkursy przedmiotowe
a) konkursy szkolne :
I miejsce – 5pkt
II miejsce – 3pkt
III miejsce – 2pkt
b) konkursy międzyszkolne (powiatowe, rejonowe)
I miejsce – 15 pkt
II miejsce – 10 pkt
III miejsce – 5 pkt
c) konkursy na szczeblu wojewódzkim:
finalista – 15 pkt
laureat – 20 pkt
d) konkursy na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym
finalista – 30 pkt
laureat – 50 pkt
5. Zawody sportowe indywidualne
a) zawody na szczeblu powiatowym
I miejsce – 5 pkt
II miejsce – 3 pkt
III miejsce – 2 pkt
b) zawody rejonowe (wojewódzkie), jako następny etap zawodów
I miejsce – 10 pkt
II miejsce – 7 pkt
III miejsce – 5 pkt
c) zawody ogólnopolskie jako następny etap zawodów
I miejsce – 15 pkt
II miejsce – 10 pkt
III miejsce – 8 pkt
6. Zawody sportowe zespołowe
Jeżeli w zawodach uczestniczą drużyny składające się z uczniów różnych klas, to klasa otrzymuje jednostkowo punkty jak za uczestnictwo indywidualne.
Jeżeli konkursy przedmiotowe i zawody sportowe wojewódzkie (ogólnopolskie) były jedynym etapem konkursu, to obowiązuje punktacja jak w zawodach rejonowych (powiatowych)
Informacje o wynikach konkursów (zawodów sportowych) opiekunowie uczestników przekazują wychowawcom, a wychowawcy koordynatorom konkursu.
7. Konkursy wewnątrzszkolne
I miejsce – 5pkt
II miejsce – 3pkt
III miejsce – 2pkt
8. Konkurs „Zdjęcie do kalendarza” (11-1 pkt)
9. Dodatkowe punkty można uzyskać za :
– wolontariat ( z udokumentowanym uczestnictwem w okresie październik 2020-maj 2021)
– aktywność w realizacji programów profilaktycznych
Zaangażowanie do 25% uczniów – 2 pkt
Zaangażowanie 26% – 50% uczniów – 3pkt
Zaangażowanie powyżej 50% uczniów – 5pkt
Punkty przyznawane są tylko raz podczas trwania konkursu
10. Konfrontacja Kahoot!
Przeprowadzona 21 marca 2021r. z udziałem 3 osobowych zespołów klasowych
Punktacja 22-2 pkt.

Organizatorzy