«

»

Lut 13

Regulamin Konkursu Pieśni Patriotycznej

regulamin w pdf

 

KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
„100 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ
NIEPODLEGŁOŚCI”
Konkurs ogłoszony przez I Liceum Ogólnokształcące w Łosicach
w ramach ogólnopolskiego projektu „Szkoła młodych patriotów”
realizowanego we współpracy ze Studium Prawa Europejskiego.
Regulamin
Organizator: I LO w Łosicach
Patronat honorowy: Starosta Powiatu Łosickiego Pani Bożena Niedzielak
Burmistrz Miasta i Gminy Łosice Pan Mariusz Kucewicz
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej
Patronat medialny: Tygodnik Siedlecki, Podlasie 24, Gazeta Łosicka
Cele:
• krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii
państwa i narodu polskiego,
• kształtowanie osobowości współczesnego Polaka – patrioty,
• wspieranie zdolnych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności,
• wspieranie wychowania patriotycznego poprzez formy aktywności artystycznej,
• pielęgnowanie tradycji śpiewania polskich pieśni patriotycznych,
• podniesienie poziomu świętowania wydarzeń́ o charakterze patriotycznym
• popularyzacja pieśni i piosenek o tematyce patriotycznej
• wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy
aktywności artystycznej,
Warunki uczestnictwa:
– konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych: (kl. VII i klas
gimnazjalnych – kl. II i III) oraz ponadpodstawowych.
– uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach:
§ szkoła podstawowa (kl. VII i klasy gimnazjalne – kl. II i III),
§ szkoła ponadpodstawowa,
– Uczestnikami Konkursu mogą być: solista, duet lub zespół.
– Uczestnicy Konkursu prezentują jeden utwór (w języku polskim) o tematyce
patriotycznej do akompaniamentu własnego, podkładu muzycznego lub a’cappella.
– Opisane podkłady muzyczne należy dostarczyć osobie odpowiedzialnej za
nagłośnienie bezpośrednio przed występem na płycie CD-Audio lub w postaci pliku
MP-3 nagranego na pendrive lub na płycie CD.
– Organizatorzy konkursu zapewniają nagłośnienie oraz pianino cyfrowe.
Kryterium oceny:
– Dobór repertuaru
– Interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny
– Innowacje artystyczne
– Wrażenie artystyczne
– Muzykalność i warunki głosowe wykonawców
Zgłoszenia uczestników:
– Zgłoszenia solistów, zespołów wokalnych oraz grup wokalno-instrumentalnych do
konkursu dokonują̨ zainteresowani do dnia 16 marca 2018 r. listownie lub skan
zgłoszenia na adres e-mail: patrioci100@interia.pl.
– Do zgłoszenia należy dołączyć kartę uczestnika /w załączniku/:
§ imię i nazwisko uczestnika, klasa, szkoła, adres mailowy szkoły,
§ imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna,
§ tytuł utworu
§ oświadczenie Dyrektora Szkoły lub osoby przez niego upoważnionej
o następujące treści:
1. Wykonanie nie narusza praw autorskich osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa.
2. Zgłaszający nauczyciel opiekun oraz opiekunowie prawni uczniów biorących udział
w konkursie wyrażają zgodę na:
– przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) dla celów związanych
z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu zgodnie z regulaminem,
– publikację na stronie internetowej I Liceum Ogólnokształcącego w Łosicach zdjęć
z przebiegu konkursu oraz wręczania nagród,
– rejestrację występu i wykorzystywanie nagrań́ tego występu w różnych formach przez
Organizatorów i przez instytucje upoważnione do tego przez Organizatorów.
3. Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego upoważniona zapoznał uczestników konkursu i ich
prawnych opiekunów z niniejszym regulaminem.
Termin konkursu:
Konkurs odbędzie się 23.03.2018 r.(piątek) o godzinie 1000.
w I Liceum Ogólnokształcącym w Łosicach, ul. Szkolna 3, 08-200 Łosice
Ogłoszenie wyników:
na stronie www.lolosicestrefa.pl oraz przez informację mailową do szkół laureatów
(do 13.04.2018 r.).
Nagrody:
– Organizator przewiduje nagrody rzeczowe i dyplomy dla laureatów, a dla wszystkich
pozostałych uczestników dyplomy uczestnictwa.
– Nauczyciel / opiekun zgłaszający ucznia (wskazany w zgłoszeniu) otrzyma
potwierdzenie udziału w konkursie.
Uwagi:
– podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędą się dn. 21.04.2018 r.
w I Liceum Ogólnokształcącym w Łosicach
– decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania
Serdecznie zapraszamy do udziału!
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONKURSU
PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
„100 ROCZNICA
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI”
Konkurs ogłoszony przez I Liceum Ogólnokształcące w Łosicach
w ramach ogólnopolskiego projektu „Szkoła młodych patriotów”
realizowanego we współpracy ze Studium Prawa Europejskiego
1. NAZWA I ADRES SZKOŁY, ADRES E-MAIL
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. KLASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA (OPIEKUNA)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. TYTUŁ UTWORU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Oświadczenie Dyrektora Szkoły lub osoby przez niego upoważnionej:
1. Wykonanie nie narusza praw autorskich osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa.
2. Zgłaszający nauczyciel opiekun oraz opiekunowie prawni uczniów biorących udział w konkursie
wyrażają zgodę na:
– przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) dla celów związanych z przeprowadzeniem
i rozstrzygnięciem konkursu zgodnie z regulaminem,
– publikację na stronie internetowej I Liceum Ogólnokształcącego w Łosicach zdjęć z przebiegu
konkursu oraz wręczania nagród,
– rejestrację występu i wykorzystywanie nagrań́ tego występu w różnych formach przez
Organizatorów i przez instytucje upoważnione do tego przez Organizatorów.
3. Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego upoważniona zapoznał uczestników konkursu i ich prawnych
opiekunów z niniejszym regulaminem.
PIECZĘĆ SZKOŁY PODPIS DYREKTORA