«

»

Lut 01

Regulamin Konkursu Literackiego

regulamin w pdf

KONKURS LITERACKI
„100 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI”

ogłoszony przez
I Liceum Ogólnokształcące w Łosicach
Konkurs organizowany jest w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Szkoła młodych patriotów realizowanego przez I LO w Łosicach we współpracy ze Studium Prawa Europejskiego
Regulamin
Organizator: I LO w Łosicach
Patronat honorowy: Starosta Powiatu Łosickiego Pani Bożena Niedzielak
Burmistrz Miasta i Gminy Łosice Pan Mariusz Kucewicz
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej
Patronat medialny: Tygodnik Siedlecki, Podlasie 24, Gazeta Łosicka
Cele:
 krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego;
 kształtowanie osobowości współczesnego Polaka – patrioty;
 wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez różnorodne formy aktywności.
Warunki uczestnictwa:
 tematyka – Małe ojczyzny w literaturze;
 konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół z terenu powiatu łosickiego:
podstawowych (kl. VII i klas gimnazjalnych – kl. II i III) oraz ponadpodstawowych;
 uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach:
a) kategoria pierwsza – szkoła podstawowa (kl. VII i klasy gimnazjalne – kl. II i III);
b) kategoria druga – szkoła ponadpodstawowa;
 forma prac konkursowych: wiersz, opowiadanie, wspomnienie ukazujące postawy patriotyczne;  prace należy napisać komputerowo, czcionką Times New Roman (12);
 praca konkursowa nie może być plagiatem;
 kryteria oceny:
a) twórczy charakter utworu;
b) poprawność stylistyczna i językowa;
c) poziom literacki pracy;
d) samodzielność i oryginalność;
 prace ocenia komisja, która zostanie powołana przez Organizatora konkursu;
 do pracy konkursowej należy dołączyć KARTĘ UCZESTNIKA /w załączniku/:
a) imię i nazwisko uczestnika, klasa, szkoła, adres mailowy szkoły;
b) imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna;
c) oświadczenie Dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej o następujące treści:
1. Praca nie narusza praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.
2. Opiekunowie prawni uczniów – autorów pracy wyrazili zgodę na nieodpłatne posługiwanie się zgłoszoną pracą przez organizatora konkursu w celach związanych z konkursem i promocją działań podejmowanych przez organizatora.
3. Zgłaszający nauczyciel opiekun oraz opiekunowie prawni uczniów biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu zgodnie z regulaminem.
4. Zgłaszający nauczyciel opiekun oraz opiekunowie prawni uczniów biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację na stronie internetowej I Liceum Ogólnokształcącego w Łosicach zdjęć z wręczania nagród, tj. publikację wizerunku.
5. Dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona zapoznał uczestników konkursu i ich prawnych opiekunów z niniejszym regulaminem.
Termin przysyłania prac:
30 marzec 2018 roku na adres: ZS nr 1 I Liceum Ogólnokształcące w Łosicach, ul. Szkolna 3,
08-200 Łosice lub na adres mailowy patrioci100@interia.pl.
Ogłoszenie wyników:
Na stronie www.lolosicestrefa.pl oraz przez informację mailowa do szkół laureatów (do 18.04.2018).
Nagrody:
 pierwsze miejsce – powerbank;
 drugie miejsce – pendrive;
 trzecie miejsce – ekskluzywny długopis.
Uwagi:
 podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się dn. 21.04.2018 w I Liceum Ogólnokształcącym w Łosicach;
 decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.
Serdecznie zapraszamy do udziału!