«

»

Lut 01

Regulamin Konkursu Historycznego

otwórz regulamin w pdf -ie

KONKURS HISTORYCZNY
„Historia Polski a patriotyzm”
„100 ROCZNICA ODZYSKANIA
PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI”

ogłoszony przez I Liceum Ogólnokształcące w Łosicach

Konkurs organizowany jest w ramach ogólnopolskiego projektu
„Szkoła młodych patriotów” realizowanego przez I LO w Łosicach
we współpracy ze Studium Prawa Europejskiego
Regulamin
Organizator: I LO w Łosicach
Patronat honorowy: Starosta Powiatu Łosickiego Pani Bożena Niedzielak
Burmistrz Miasta i Gminy Łosice Pan Mariusz Kucewicz
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej
Patronat medialny: Tygodnik Siedlecki, Podlasie 24, Gazeta Łosicka
Cele:
– krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii
państwa i narodu polskiego,
– kształtowanie osobowości współczesnego Polaka – patrioty,
– wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez różnorodne
formy aktywności.
Warunki uczestnictwa:
– konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych:
(kl. VII i klas gimnazjalnych – kl. II i III) oraz uczniów szkół ponadpodstawowych;
– uczestnicy mogą przystąpić do konkursu w jednej z dwóch kategorii:
a) kategoria pierwsza – szkoła podstawowa (kl. VII i klasy gimnazjalne – kl. II i III),
b) kategoria druga – szkoła ponadpodstawowa;
– konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach:
a) I etap w szkole macierzystej,
b) II etap w I Liceum Ogólnokształcącym w Łosicach;
– uczestnicy konkursu powinni wykazać się wiedzą z zakresu podstawy programowej
kształcenia ogólnego z dn. 27.08.2012 ze zm. 30.05.2014:
 Szkoły podstawowe 2 etap edukacyjny, klasa 4-8 z przedmiotu
historia i społeczeństwo:
a) E2-PODST-HISTISP-1.0-22 Upadek I Rzeczypospolitej. Uczeń:
 podaje przykłady naprawy państwa polskiego za panowania Stanisława Augusta
Poniatowskiego, z uwzględnieniem Konstytucji 3 maja;
 omawia i sytuuje w czasie wydarzenia powstania kościuszkowskiego, używając
pojęć: naczelnik powstania, przysięga Kościuszki, kosynierzy;
 wyjaśnia, w jakich okolicznościach doszło do upadku państwa polskiego, podaje
datę III rozbioru.
b) E2-PODST-HISTISP-1.0-23 Formy walki o niepodległość. Uczeń:
 umiejscawia w czasie powstanie listopadowe i powstanie styczniowe;
 wymienia cele walki powstańców oraz przykłady represji zastosowanych wobec
społeczeństwa po przegranych powstaniach;
 omawia, na wybranym przykładzie, walkę o język polski w nauczaniu;
 zbiera z różnych źródeł informacje o zasługach dla rozwoju kultury polskiej: Jana
Matejki, Stanisława Moniuszki, Henryka Sienkiewicza i Stanisława Wyspiańskiego.
c) E2-PODST-HISTISP-1.0-24 Życie na emigracji. Uczeń:
 wskazuje na mapie państwa, które przyjęły najwięcej emigrantów z ziem polskich;
 rozróżnia emigrację polityczną i zarobkową;
 zbiera z różnych źródeł informacje o zasługach dla kultury polskiej: Fryderyka
Chopina, Adama Mickiewicza, Marii Skłodowskiej-Curie, Heleny Modrzejewskiej.
d) E2-PODST-HISTISP-1.0-26 Odrodzenie państwa polskiego. Uczeń:
 wskazuje na mapie granice II Rzeczypospolitej oraz wymienia jej sąsiadów;
 wymienia czynniki decydujące o odzyskaniu niepodległości przez Polskę;
 zbiera informacje o zasługach dla państwa polskiego Józefa Piłsudskiego i Romana
Dmowskiego.
e) E2-PODST-HISTISP-1.0-27 Polska w okresie II wojny światowej. Uczeń:
 wskazuje na mapie państwa, które dokonały agresji na Polskę;
 podaje charakterystyczne cechy polityki Stalina i Hitlera wobec własnych
społeczeństw i państw podbitych;
 charakteryzuje życie ludności na okupowanych terytoriach Polski, z uwzględnieniem
losów ludności żydowskiej;
 omawia formy oporu społeczeństwa wobec okupantów;
 opisuje postawę ludności cywilnej i żołnierzy powstańczej Warszawy.
f) E2-PODST-HISTISP-1.0-28 Polska Rzeczpospolita Ludowa. Uczeń:
 wskazuje na mapie granice Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i wymienia jej
sąsiadów;
 opowiada o Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, używając pojęć: odbudowa
zniszczeń wojennych, awans społeczny i likwidacja analfabetyzmu, planowanie
centralne, zależność od ZSRR, dyktatura partii komunistycznej, cenzura, opozycja
demokratyczna.
g) E2-PODST-HISTISP-1.0-29 Solidarność i powstanie III Rzeczypospolitej. Uczeń:
 wskazuje na mapie III Rzeczpospolitą i jej sąsiadów;
 opisuje powstanie i działania Solidarności, używając określeń: strajk, walka bez
przemocy, stan wojenny, „Okrągły Stół”;
 wyjaśnia, jakie najważniejsze zmiany zaszły w Polsce w 1989 r.
 Szkoły ponadgimnazjalne, których ukończenie umożliwia uzyskanie
świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, 4 etap edukacyjny
z przedmiotu historia, zakres podstawowy:
a) 4-SRE-HIST-1.0-I-2 Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej.
Uczeń:
 opisuje odrodzenie państwa polskiego oraz jego granice i sąsiadów;
 charakteryzuje i ocenia postanowienia traktatu wersalskiego wobec Polski;
 porównuje cele i skutki powstania wielkopolskiego i trzech powstań śląskich oraz
wyjaśnia przyczyny i opisuje następstwa wojny polsko – bolszewickiej;
 charakteryzuje ustrój polityczny II Rzeczypospolitej na podstawie konstytucji
marcowej 1921 r.;
 wskazuje czynniki utrudniające proces integracji odrodzonego państwa polskiego;
 wyjaśnia cele i skutki reformy Władysława Grabskiego;
 ocenia wkład Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego w odbudowę państwa
polskiego.
b) E4-SRE-HIST-1.0-I-5 Kryzys demokracji parlamentarnej w Polsce. Uczeń:
 wyjaśnia przyczyny i skutki przewrotu majowego;
 porównuje główne postanowienia konstytucji marcowej 1921 r. i konstytucji
kwietniowej 1935 r.;
 wymienia charakterystyczne cechy rządów sanacji, wskazując różnice między
demokracją parlamentarną a rządami autorytarnymi;
 charakteryzuje główne kierunki polityki zagranicznej II Rzeczypospolitej.
c) E4-SRE-HIST-1.0-I-6 Gospodarka i społeczeństwo II Rzeczypospolitej. Uczeń:
 charakteryzuje strukturę społeczną, narodowościową i wyznaniową odrodzonego
państwa polskiego, dostrzegając przyczyny konfliktów społecznych
i narodowościowych;
 porównuje przejawy kryzysu gospodarczego na świecie i w Polsce, wskazując jego
specyficzne cechy;
 opisuje osiągnięcia gospodarcze II Rzeczypospolitej, w tym budowę portu w Gdyni
i utworzenie Centralnego Okręgu Przemysłowego;
 charakteryzuje główne osiągnięcia kultury i nauki II Rzeczypospolitej.
d) E4-SRE-HIST-1.0-I-8 Ziemie polskie pod dwiema okupacjami. Uczeń:
 porównuje cele i metody polityki niemieckiej i radzieckiej w okupowanej
Polsce;pisuje strukturę polityczną i wojskową oraz działalność polskiego państwa
podziemnego i ocenia historyczną rolę Armii Krajowej;
 wyjaśnia przyczyny i opisuje skutki wybuchu powstania warszawskiego oraz ocenia
postawę aliantów i Związku Radzieckiego wobec powstania;
 analizuje zmiany terytorialne, straty ludnościowe, kulturowe i materialne Polski
będące następstwem II wojny światowej.
e) E4-SRE-HIST-1.0-I-9 Sprawa polska w czasie II wojny światowej. Uczeń:
 przedstawia okoliczności powstania oraz działalność rządu II Rzeczypospolitej na
uchodźstwie;
 charakteryzuje udział Polaków w wysiłku militarnym aliantów oraz sytuuje w czasie
i przestrzeni działania wojsk polskich na różnych frontach wojny;
 ocenia politykę mocarstw wobec sprawy polskiej w czasie II wojny światowej.
f) E4-SRE-HIST-1.0-I-11 Polska w systemie komunistycznym. Uczeń:
 wyjaśnia okoliczności przejęcia władzy w Polsce przez komunistów;
 charakteryzuje system represji stalinowskich w Polsce i ocenia jego skutki;
 charakteryzuje realia życia gospodarczego i społecznego;
 ocenia polityczną i społeczną rolę Kościoła katolickiego w PRL-u.
g) E4-SRE-HIST-1.0-I-12 Rozkład systemu komunistycznego w Polsce – polska
droga do suwerenności. Uczeń:
 wyjaśnia znaczenie pontyfikatu Jana Pawła II dla przemian politycznych w Polsce;
 wyjaśnia przyczyny i skutki wydarzeń sierpniowych 1980 r. oraz ocenia rolę
Solidarności w przemianach politycznych i ustrojowych;
 przedstawia okoliczności wprowadzenia i następstwa stanu wojennego;
 opisuje najważniejsze postanowienia „Okrągłego Stołu”;
 charakteryzuje przemiany polityczne, społeczno – gospodarcze ;
 przedstawia okoliczności i ocenia znaczenie przystąpienia Polski do NATO i Unii
Europejskiej;
– uczniów szkoły podstawowej (kl. VII i klas gimnazjalnych – kl. II i III) obowiązuje
przedstawiony powyżej zakres tematyczny podstawy programowej z historii
i społeczeństwa w szkole podstawowej dotyczący wybranych zagadnień z historii
Polski,
– uczniów szkoły ponadgimnazjalnej obowiązuje zakres tematyczny dla uczniów szkół
podstawowych oraz przedstawione powyżej, wybrane z podstawy programowej do
historii poziomu podstawowego dla szkół ponadgimnazjalnych, zagadnienia tematyczne
dotyczące historii Polski,
– w celu przystąpienia do konkursu należy przesłać kartę zgłoszenia udziału szkoły
w Konkursie Historycznym „Historia Polski a patriotyzm” /w załączniku/, w której
konieczne jest umieszczenie następujących treści:
a) imię i nazwisko uczestnika, klasa, szkoła, adres mailowy szkoły,
b) imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, adres mailowy,
c) oświadczenie Dyrektora Szkoły lub osoby przez niego upoważnionej o następującej
treści:
 Zgłaszający nauczyciel opiekun oraz opiekunowie prawni uczniów biorących udział
w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016
r. poz. 922) dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu
zgodnie z regulaminem.
 Zgłaszający nauczyciel opiekun oraz opiekunowie prawni uczniów biorących udział
w konkursie wyrażają zgodę na publikację w mediach oraz na stronie internetowej
I Liceum Ogólnokształcącego w Łosicach zdjęć z przebiegu konkursu i z wręczania
nagród, tj. publikację wizerunku.
 Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego upoważniona zapoznał uczestników
konkursu i ich prawnych opiekunów z niniejszym regulaminem.
Termin zgłoszenia:
– zgłoszenia uczestników należy dokonać do dnia 16 lutego 2018r.- przesyłając kartę
zgłoszenia szkoły /zał.1/ na adres: ZS nr 1 I Liceum Ogólnokształcące w Łosicach,
ul. Szkolna 3, 08-200 Łosice lub na adres mailowy: patrioci100@interia.pl
Harmonogram konkursu:
– I etap odbędzie się 1 marca 2018 r. w szkole macierzystej w godzinach
od 9.00- 10.00:
a) materiały do przeprowadzenia I etapu zostaną przekazane do zgłoszonych szkół za
pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w karcie zgłoszenia adres mailowy
do 26 lutego 2018 r.,
b) powołanie Szkolnej Komisji Konkursu Historycznego „Historia Polski a patriotyzm”
powierza się Dyrektorowi Szkoły, w której przeprowadzany zostanie I etap konkursu
(wzór powołania zostanie dołączony z pozostałymi materiałami),
c) uczniowie przystąpią do testu składającego się z 20 pytań zamkniętych,
d) czas rozwiązywania testu nie może przekraczać 45 minut,
e) do etapu II przechodzi 3 uczniów, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów
w etapie I; w przypadku uzyskania równej liczby punktów do II etapu przechodzą
wszyscy uczniowie, którzy zajęli ex aequo: pierwsze, drugie i trzecie miejsce,
f) protokół I etapu (zostanie dołączony wraz z pozostałymi materiałami)
z przeprowadzonego konkursu należy przesłać do 9 marca 2018 r. na adres
I LO w Łosicach; kopię protokołu należy przechowywać z pozostałą dokumentacją
I etapu konkursu (powołania komisji, rozwiązane prace uczniów) w szkole, w której
przeprowadzano konkurs do końca czerwca 2018 r.
– II etap odbędzie się 22 marca 2018 r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Łosicach
w godzinach od 9.00- 10.00.
a) powołanie Komisji Konkursu Historycznego „Historia Polski a patriotyzm” powierza
się Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego w Łosicach, w którym przeprowadzany
zostanie II etap konkursu,
b) uczniowie przystąpią do testu składającego się z 25 pytań różnego typu, w dwóch
kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe i szkoły ponadgimnazjalne,
c) czas rozwiązywania testu nie może przekraczać 60 minut,
d) laureatami konkursu zostaną uczniowie, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca
w II etapie konkursu, czyli uzyskają najwyższą liczbę punktów; w przypadku uzyskania
równej liczby punktów przez uczestników Komisja Konkursu Historycznego „Historia
Polski a patriotyzm” podejmie rozstrzygnięcie, w celu wyłonienia zwycięzców,
na zasadach określonych wspólnie przez członków komisji,
e) odpowiedzi będą oceniane przez członków Komisji Konkursu Historycznego
„Historia Polski a patriotyzm” składającej się z nauczycieli historii I LO; protokół II etapu
z pozostałą dokumentacją konkursu należy przechowywać w I LO do końca
czerwca 2018 r.
Ogłoszenie wyników:
– na stronie lolosice@pro.onet.pl oraz informacja mailowa do szkół laureatów
do 6 kwietnia 2018 r.
Nagrody:
– pierwsze miejsce – powerbank
– drugie miejsce – pendrive
– trzecie miejsce – ekskluzywny długopis
Uwagi:
– podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 21 kwietnia 2018 r.
w I Liceum Ogólnokształcącym w Łosicach.
– decyzja Komisji Konkursu Historycznego „Historia Polski a patriotyzm” jest
ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.